Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Zapis do klasy I SP _rekrutacja uzupełniająca 2024/2025

 Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ na rok szkolny 2024/2025

 

ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu 
 na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652)
  3. Statut Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
  4. Zarządzenie dyrektora nr 2/2024 Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025
 1. Termin i miejsce rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025:

 Zapisu  – tylko drogą ONLINE dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku): w terminie od 11  czerwca 2024  do 31 sierpnia 2024.( lub zamknięta wcześniej po skompletowaniu uczniów w n.w klasach)  Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następująych klas I SP: 

Klasa I SP:

piątek 16.15-19.30 ( z religią) lub 17.05-19.30 (bez religii) – 10 wolnych miejsc

sobota 8.00-11.15 – 2 wolne miejsca

sobota 11.25-14.40 – 10 wolnych miejsc

 Zapisy odbywają się TYLKO  DROGĄ ONLINE – Na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl,  będą wygenerowane formularze zapisu. Link zostanie opublikowany o określonym niżej czasie. Rodzice zapisujący dziecko do szkoły będą także kontaktowani telefonicznie przez sekretariat Szkoły celem dopełnienia formalności zapisu na miejscu w sekretariacie, w ustalonych dniach i godzinach.

2. Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

– dzieci 7 letnie rocznik urodzenia 2017 oraz dzieci 6 letnie  rocznik urodzenia 2018 mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

 • Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Szkoła nie udziela informacji o rekrutacji poprzez zapytania na Facebooku.
 • Wymagane dokumenty niezbędne do okazania w sekretariacie Szkoły, po otrzymaniu wcześniej informacji  po zakończonej rekrutacji mailowo p.t. Decyzja dyrektora Szkoły o przyjęciu dziecka do danej klasy.
 • a)formularz wraz z oświadczeniami, który Rodzic wypełnił internetowo do zapisu będzie wydrukowany i udostępniony do podpisu przez rodzica w szkole
 • b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)
 • c) numer PESEL dziecka lub  w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr ubezpieczenia dziecka
 • d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu
 • e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2024)
 • Uwaga! Przy zapisie koniecznym będzie podanie nazwy i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2024 r.
 • f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia do dostarczenia wychowawcy klasy we wrześniu 2024 .
 • Zapis (wypełnienie w całości i przesłanie formularza online)  nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły. 
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 • LICZBA  MIEJSC na każdy dzień zapisu JEST OGRANICZONA. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo. 
 • Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r.

W dniu 11 czerwca 2024  ok. godz. 12.00 udostępnimy do publicznej wiadomości formularze:

 1. Formularz zapisu dla kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej 
 2. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w żaden inny sposób jak drogą online- nie przyjmujemy żadnych dokumentów mailowo, ani pocztą. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc.  Wszystkie wskazówki będą podane w formularzach zapisu online, o których mowa wyżej.

Zapis klasa I SP (rekrutacja uzupełniająca)  2024/2025

Formularz zapisu do klasy I  SP na rok szkolny 2024/2025  będzie dostępny poniżej od 11 czerwca 2024.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać  oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane m.in.  podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii  dokumentu (np. nr paszportu dziecka, nr sécurité sociale dziecka) ,  jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą być wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację. Sprawdż po wypełnieniu i wysłaniu wniosku swoją pocztę, na którą otrzymasz automatyczne potwierdzenie, sprawdż także SPAM.

TUTAJ jest LINK do zapisu – kliknij w niebieskie pole : Zapis do klasy I SP formularz zapisu

Formularz  dostępny od 11 czerwca 2024 od ok godz 11.00 i będzie zamknięty w dniu 31 sierpnia  2024r. lub wcześniej po skompletowanej liczby uczniów w w.w. klasach.

Paryż, 08  czerwca 2024 r  (-) Konrad Leszczyński – dyrektor  Szkoły 

 

Uwaga: Rekrutacja dotyczy tylko nowych uczniów, którzy nie uczęszczają jeszcze do naszej szkoły.

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————