Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Rekrutacja 2022/2023

 Zarządzenie kierownika nr 1/2022  Kierownika Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

  

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

DO KLASY II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ORAZ DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu 
 na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652)
  3. Statut Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
  4. Zarządzenie kierownika nr 1/2022 Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
 1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

 Zapisu  – tylko drogą ONLINE dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku):

w terminie od 10  maja 2022  do 28 maja 2022  do klasy pierwszej lub drugiej lub trzeciej szkoły podstawowej uzupełniającej

w terminie od 06 czerwca 2022 do 14 czerwca 2022  do klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego

 Zapisy odbywają się TYLKO  DROGĄ ONLINE – Na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl,  będą wygenerowane formularze zapisu. Link zostanie opublikowany o okreslonym niżej czasie. Rodzice zapisujący dziecko do szkoły będą także kontaktowani telefonicznie przez sekretariat Szkoły celem dopełnienia formalności zapisu na miejscu w sekretariacie, w ustalonych dniach i godzinach.

2. Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

– dzieci 7 letnie rocznik urodzenia 2015 oraz dzieci 6 letnie  rocznik urodzenia 2016 mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

 • Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Szkoła nie udziela informacji o rekrutacji poprzez zapytania na Facebooku.
 • Wymagane dokumenty niezbędne do okazania w sekretariacie Szkoły, po otrzymaniu wcześniej informacji  po zakończonej rekrutacji mailowo p.t. Decyzja kierownika Szkoły o przyjęciu dziecka do danej klasy.
 • a)formularz wraz z oświadczeniami, który Rodzic wypełnił internetowo do zapisu będzie wydrukowany i udostępniony do podpisu przez rodzica w szkole
 • b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)
 • c) numer PESEL dziecka lub  w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr ubezpieczenia dziecka
 • d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu
 • e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2022)
 • Uwaga! Przy zapisie koniecznym będzie podanie nazwy i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2022 r.
 • f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia do dostarczenia wychowawcy klasy we wrześniu 2022 .
 • Zapis (wypełnienie w całości i przesłanie formularza online)  nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły. 
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły.
 • LICZBA  MIEJSC na każdy dzień zapisu JEST OGRANICZONA. 
 • O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo w czerwcu b.r.
 • Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r.
 • W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.
 • Rekrutacja dotyczy tylko dzieci do klas pierwszych, drugich i trzecich  szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.
 • Uczniowie kandydujący do klasy I liceum ogólnokształcacego są rekrutowani tylko spośrod obecnych uczniów naszej szkoły.
 • UWAGA! Do pozostałych klas Szkoły Podstawowej rodzic/opiekun dziecka może złożyć mailowo podanie do kierownika z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły. W przypadku zwolnienia się miejsca rodzic zostanie zaproszony do sekretariatu telefonicznie celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z zapisem lub zostanie przesłany mu oddzielny formularz mailowo do wypełnienia.
 • W szkole obowiązuje ścisły regulamin sanitarny.
 • Dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej  w roku szkolnym 2022/2023 zajęcia będą organizowane następująco: 

w środy od godz. 8.40 do 11.55

lub

w środy od godz. 9.30-12.45

lub

w piątki od godz. 16.15 (z religią) lub od 17. 05 (bez religii) do godz.19.30

lub

w soboty od godz. 8.00-11.15

lub

w soboty od 11.25 do 14.40

Liczba miejsc ograniczona.

W dniu 10 maja 2022  o godz. 12.00  b.r. udostępnimy do publicznej wiadomości dwa formularze:

 1. Formularz zapisu dla kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej 
 2. Formularz zapisu dla kandydatów do klas II i III Szkoły Podstawowej 
 3. Formularz dla kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego – rekrutacja tylko dla uczniów naszej Szkoły. Formularz zostanie przesłany mailowo kandydatom zatwierdzonym przez kierownika Szkoły na podstawie deklaracji uczniów spełniających warunki naboru do liceum, zebranych przez wychowawców klas ósmych.
 4. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w żaden inny sposób jak drogą online- nie przyjmujemy żadnych dokumentów mailowo, ani pocztą. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc.  Wszystkie wskazówki będą podane w formularzach zapisu online, o których mowa wyżej.

Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości w  gablocie zewnętrznej szkoły i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych.

Informacje o rekrutacji, linki do rekrutacji będą opublikowane w podanych wyżej terminach na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl oraz podane na Facebooku szkoły.W formularzach rekrutacyjnych, które się ukażą znajdą Państwo inne niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia.

Paryż, 13  kwietnia 2022 r  (-) Konrad Leszczyński – kierownik Szkoły