Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Rekrutacja 2024/2025 oraz rekrutacja uzupełniająca

 Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ na rok szkolny 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 DO KLAS  II, III, IV, V, VI, VII, VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu 
 na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652)
  3. Statut Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
  4. Zarządzenie dyrektora nr 2/2024 Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025
 1. Termin i miejsce rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025:

 Zapisu  – tylko drogą ONLINE dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku): w terminie od 11  czerwca 2024  do 31 sierpnia 2024. Rekrutacja uzupełniająca do następująych klas: 

Klasa I SP:

piątek 16.15-19.30 ( z religią) lub 17.05-19.30 (bez religii) – 10 wolnych miejsc

sobota 8.00-11.15 – 2 wolne miejsca

sobota 11.25-14.40 – 10 wolnych miejsc

Klasa II SP:

środa 8.40-11.55 – 1 wolne miejsce

środa 9.30-12.45 – 3 wolne miejsca

piątek 16.15-19.30 – 4 wolne miejsca

sobota 11.25-14.40 – 10 wolnych miejsc

Klasa III SP:

środa 8.40-11.55 – 5 wolnych miejsc

środa 9.30-12.45 – 5 wolnych miejsc

piątek 16.15-19.30 – 9 wolnych miejsc

sobota 8.00-11.15 – 17  wolnych miejsc

klasa IV SP:

środa 8.40-12.45 – 5 wolnych miejsc

piątek 16.15.20.20 – 6 wolnych miejsc

sobota 8.00-12.10 – 6 wolnych miejsc

sobota 10.30-14.40 – 5 wolnych miejsc

Klasa V SP:

Środa 13.40-17.45 – 5 wolnych miejsc

Sobota 14.50-18.55 – 5 wolnych miejsc

Klasa VI SP:

Środa 13.40-17.45 – 9 wolnych miejsc

Klasa VII SP:

Środa 13.40-17.45 – 10 wolnych miejsc

sobota 14.50-18.55 – 2 wolne miejsca

Klasa VIII SP:

środa 13.40-17.45 – 6 wolnych miejsc

sobota 14.50-18.55 – 5 wolnych miejsc

 Zapisy odbywają się TYLKO  DROGĄ ONLINE – Na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl,  będą wygenerowane formularze zapisu. Link zostanie opublikowany o określonym niżej czasie. Rodzice zapisujący dziecko do szkoły będą także kontaktowani telefonicznie przez sekretariat Szkoły celem dopełnienia formalności zapisu na miejscu w sekretariacie, w ustalonych dniach i godzinach.

2. Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

– dzieci 7 letnie rocznik urodzenia 2017 oraz dzieci 6 letnie  rocznik urodzenia 2018 mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

 • Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Szkoła nie udziela informacji o rekrutacji poprzez zapytania na Facebooku.
 • Wymagane dokumenty niezbędne do okazania w sekretariacie Szkoły, po otrzymaniu wcześniej informacji  po zakończonej rekrutacji mailowo p.t. Decyzja dyrektora Szkoły o przyjęciu dziecka do danej klasy.
 • a)formularz wraz z oświadczeniami, który Rodzic wypełnił internetowo do zapisu będzie wydrukowany i udostępniony do podpisu przez rodzica w szkole
 • b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)
 • c) numer PESEL dziecka lub  w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr ubezpieczenia dziecka
 • d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu
 • e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2024)
 • Uwaga! Przy zapisie koniecznym będzie podanie nazwy i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2024 r.
 • f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia do dostarczenia wychowawcy klasy we wrześniu 2024 .
 • Zapis (wypełnienie w całości i przesłanie formularza online)  nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły. 
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 • LICZBA  MIEJSC na każdy dzień zapisu JEST OGRANICZONA. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo. 
 • Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r.

W dniu 11 czerwca 2024  ok. godz. 12.00 udostępnimy do publicznej wiadomości formularze:

 1. Formularz zapisu dla kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej 
 2. Formularz zapisu dla kandydatów do klas II i III Szkoły Podstawowej 
 3. Formularz zapisu dla kandydatów do klas IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej 
 4. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w żaden inny sposób jak drogą online- nie przyjmujemy żadnych dokumentów mailowo, ani pocztą. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc.  Wszystkie wskazówki będą podane w formularzach zapisu online, o których mowa wyżej.

Informacja o terminie rekrutacji uzupełniającej do klas szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości w  gablocie zewnętrznej szkoły i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych.

Informacje o rekrutacji, linki do rekrutacji uzupełniającej będą opublikowane w podanych wyżej terminach na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl oraz podane na Facebooku szkoły.W formularzach rekrutacyjnych, które się ukażą znajdą Państwo inne niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia.

Paryż, 08  czerwca 2024 r  (-) Konrad Leszczyński – dyrektor  Szkoły 

 Poniższe zarządzenie nr 1 jest nieaktualne

 Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 DO KLAS  II, III, IV, V, VI, VII, VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ORAZ DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

                                                                                                                                    i do oddziału dziecięcego w soboty po południu

 w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu 
 na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652)
  3. Statut Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
  4. Zarządzenie dyrektora nr 1/2024 Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
 1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

 Zapisu  – tylko drogą ONLINE dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku):

w terminie od 23  kwietnia 2024  do 29 maja 2024  do klasy pierwszej lub  (w miare wolnych miejsc) do II, III, IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej uzupełniającej

w terminie od 11 maja 2024 do 18 maja 2024  do klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego dla obecnych uczniów klas VIII SP naszej szkoły 

 Zapisy odbywają się TYLKO  DROGĄ ONLINE – Na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl,  będą wygenerowane formularze zapisu. Link zostanie opublikowany o określonym niżej czasie. Rodzice zapisujący dziecko do szkoły będą także kontaktowani telefonicznie przez sekretariat Szkoły celem dopełnienia formalności zapisu na miejscu w sekretariacie, w ustalonych dniach i godzinach.

2. Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

– dzieci 7 letnie rocznik urodzenia 2017 oraz dzieci 6 letnie  rocznik urodzenia 2018 mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

 • Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Szkoła nie udziela informacji o rekrutacji poprzez zapytania na Facebooku.
 • Wymagane dokumenty niezbędne do okazania w sekretariacie Szkoły, po otrzymaniu wcześniej informacji  po zakończonej rekrutacji mailowo p.t. Decyzja dyrektora Szkoły o przyjęciu dziecka do danej klasy.
 • a)formularz wraz z oświadczeniami, który Rodzic wypełnił internetowo do zapisu będzie wydrukowany i udostępniony do podpisu przez rodzica w szkole
 • b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)
 • c) numer PESEL dziecka lub  w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr ubezpieczenia dziecka
 • d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu
 • e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2024)
 • Uwaga! Przy zapisie koniecznym będzie podanie nazwy i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2024 r.
 • f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia do dostarczenia wychowawcy klasy we wrześniu 2024 .
 • Zapis (wypełnienie w całości i przesłanie formularza online)  nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły. 
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 • LICZBA  MIEJSC na każdy dzień zapisu JEST OGRANICZONA. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo w czerwcu b.r.
 • Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r.
 • W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.
 • Uczniowie kandydujący do klasy I liceum ogólnokształcacego są rekrutowani tylko spośrod obecnych uczniów naszej szkoły.
 • Zapisy do oddziału dziecięcego odbywają się również drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza.
 • Do oddziału dziecięcego przyjmowane są dzieci w wieku 4 i 5 lat (rocznik 2019 i 2020) Oddział dziecięcy jest planowany w soboty po południu  od godz.13.00 do godz. 17.00.
 • Liczba miejsc ograniczona.

 

 • Dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej  w roku szkolnym 2024/2025 zajęcia będą organizowane następująco: 

w środy od godz. 8.40 do 11.55

lub

w środy od godz. 9.30-12.45

lub

w piątki od godz. 16.15 (z religią) lub od 17. 05 (bez religii) do godz.19.30

lub

w soboty od godz. 8.00-11.15

lub

w soboty od 11.25 do 14.40

Liczba miejsc ograniczona.

W dniu 23 kwietnia 2024  ok. godz. 12.00  b.r. udostępnimy do publicznej wiadomości formularze:

 1. Formularz zapisu dla kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej 
 2. Formularz zapisu dla kandydatów do klas II i III Szkoły Podstawowej 
 3. Formularz zapisu dla kandydatów do klas IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej 
 4. Formularz dla kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego – rekrutacja tylko dla uczniów naszej Szkoły. Formularz zostanie przesłany mailowo kandydatom zatwierdzonym przez dyrektora Szkoły na podstawie deklaracji uczniów spełniających warunki naboru do liceum, zebranych przez wychowawców klas ósmych.
 5. Formularz zapisu do oddziału dziecięcgo dla dzieci w wieku 4 i 5 lat (sobota po południu).
 6. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w żaden inny sposób jak drogą online- nie przyjmujemy żadnych dokumentów mailowo, ani pocztą. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc.  Wszystkie wskazówki będą podane w formularzach zapisu online, o których mowa wyżej.

Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości w  gablocie zewnętrznej szkoły i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych.

Informacje o rekrutacji, linki do rekrutacji będą opublikowane w podanych wyżej terminach na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl oraz podane na Facebooku szkoły.W formularzach rekrutacyjnych, które się ukażą znajdą Państwo inne niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia.

Paryż, 19  kwietnia 2024 r  (-) Konrad Leszczyński – dyrektor  Szkoły 

 

Uwaga: Rekrutacja dotyczy tylko nowych uczniów, którzy nie uczęszczają jeszcze do naszej szkoły.