Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Oferty pracy

Poniżej zamieszczamy aktualne oferty pracy dla nauczycieli w naszej szkole, pracowników administracji czy też dla wykonawców prac remontowych. Serdecznie zapraszamy do ich śledzenia!

Prace remontowe – Kierownik Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza w Paryżu poszukuje wykonawców prac – zakres poniżej 

Miejsce:  Szkola 11-15  rue Lamande 75017 Paryż

na wykonanie czynności napraw i konserwacji elektrycznej

 • – Zakup i montaż zestawu videodomofonu

(1 ekran sterujący FHD, 1 centrala WiFi (klawiatura z kodem wejściowym plus czytnik kluczy elektronicznych plus kamera HD)

 • – zakup  nowego zamka elektromagnetycznego
 • – zakup kluczy wejściowych (BiP) – 40 szt.
 • – materiał montażowy do wykonania wymiany i instalacji nowego zamka

(tj. kleje specjalne po przewiertów blach i murów wodoodporne i przeciwpożarowe, blachy do montażu  centralnego systemu na wys. 160 cm , blachy do zamknięcia starego systemu, uszczelniacze wodoodporne typu lepik)

 • – materiał elektryczny  do wykonania instalacji bramki wejściowej nowego zamka

( korytka elektryczne 5 mb, rurki elektryczne 5mb, kolanka korytka i rurki 20 szt, bezpiecznik pod tablicę 10A 1x )

 • – Prace dodatkowe:

(1x do wymiany jedno gniazdko PC, 1 x minutoring klatki 1 pietro, montaż nowego cyfrowego czasomierza do lamp zewnętrznych)

Termin wykonania prac lipiec/sierpień/wrzesień 2022.

Miejsca objęte zakresem prac można obejrzeć w dni powszednie w godz. 10.00-17.00. Kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania-oględzin 01 42286638

Potencjalnych wykonawców prosimy o składanie ofert na wykonanie poniższych prac ( kosztorys) do dnia 29 czerwca  2022 r na adres paryz@orpeg.pl

Wybór potencjalnego wykonawcy odbędzie się w pierwszym dniu po  upływie daty złożenia ofert -kosztorysu.

 

Prace remontowe – Kierownik Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza w Paryżu poszukuje wykonawców prac – zakres poniżej

Miejsce: W kuchni Polska Szkola 11 rue Lamande 75017 Paryż 18 m 2 -parter

 1. Osuszenie ściany wewnętrznej od strony ulicy.
 2. Zerwanie tynków i pozostałej glazury.
 3. Położenie gładzi i dwukrotne malowanie ścian.
 4. Położenie glazury.
 5. Zakup i instalacja agd piekarnik, płyta elektryczna, zlew, bateria.
 6. Zakup i instalacja systemu wmc – wentylacja.
 7. Zakup i instalacja zestawu mebli kuchennych.
 8. Zakup blatu na wymiar.
 9. Zakup materiałów: kleje, farby, tynk, taśmy, gniazdka elektryczne itd.

Termin wykonania prac lipiec/sierpień 2022.

Pomieszczenie objęte zakresem prac można obejrzeć w dni powszednie w godz. 10.00-17.00. Kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania-oględzin 01 42286638

Potencjalnych wykonawców prosimy o składanie ofert na wykonanie poniższych prac ( kosztorys) do dnia 27 czerwca 2022 r na adres paryz@orpeg.pl

Wybór potencjalnego wykonawcy odbędzie się w pierwszym dniu po  upływie daty złożenia ofert -kosztorysu.

 

 

 

 

Kierownik Szkoły Polskiej im A. Mickiewicza  Ambasadzie RP w Paryżu ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciela wiedzy o Polsce

 Wymiar czasu pracy: niepełny etat (8/26),

data rozpoczęcia pracy 17.11.2021 r.

 1. Wymagania niezbędne:

    Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215

z późn. zm.), zwanej dalej „KN”:

Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), zwanego dalej „rozporządzeniem”:

Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia „Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1 (rozporządzenia), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy
o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1 (rozporządzenia), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego,
w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.”

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
 3. doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 • Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe,
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),
 3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.
 4. Podpisane oświadczenia kandydata:
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 KN, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym  są   przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w pozostałym zakresie dobrowolna   zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z  tych względów, jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu, prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w zakresie wykraczającym poza zakres wynikający z przepisów prawa (tj. art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz przepisów powołanych
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce  przez  Szkołę Polską
im. A. Mickiewicza przy  Ambasadzie RP w wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce. Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 14.11.2021 roku do godziny 18.00 na adres: paryz@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Paryż , 01.11.2021 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w zakresie wykraczającym poza zakres wynikający
z przepisów prawa (tj. art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz przepisów powołanych
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce przez Szkołę Polską im. A. Mickiewicza  przy  Ambasadzie RP w Paryżu,  adres: 11-14 rue Lamande 75017 Paryz, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.  Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

…………………………………………………………

data i odręczny podpis kandydata

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  wchodzacej  w skład OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Polska im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamande, 75017 Paryż wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Polskiej wchodzącej w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.

3. Administrator danych osobowych – Szkoła Polska im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny  Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy ambasadzie RP w Paryżu  wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

————————————————————————————————————————————–

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołe Polską  im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu , 11-15 rue Lamande, 75017 w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą  w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko……………

Zostałem(łam)  poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.

Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i odręczny podpis kandydata

 

                                                                                                                                          …………………………