Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.paryz.orpeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.paryz.orpeg.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14. 01 .2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 14..01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Konrad Leszczyński, adres poczty elektronicznej <paryz@orpeg.pl>. Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu +33142286638. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dane adresowe Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu:

tel. sekretariat: +33 1 422 866 38

11-15 rue Lamandé, 75017 Paris

France

e-mail: paryz@orpeg.pl

Wejście  na teren Szkoły jest od ulicy Lamandé.

Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma podjazdów dla wózków.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc.

Wejście na teren Szkoły jest zabiezpieczone zamykaną  bramą.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pbsługi- dozorcą nieruchomości za pomocą dzwonka w bramie.

Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.