O nas

Szanowni Państwo,

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu nie prowadzi oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”. Istniejąca zerówka przy Parafii św. Genowefy jest prowadzona wyłącznie z inicjatywy rodziców i nie wchodzi w żaden sposób w skład szkoły.

- nauka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna. Szkoła nie pobiera żadnych opłat za naukę.

Parafia św. Genowefy udostępnia bezpłatnie Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu sale na prowadzenie działalności edukacyjnej w klasach szkoły uzupełniającej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum na podstawie umowy udostępnienia pomieszczeń z dnai 01.09.2010 r oraz na podstawie umowy udostępnienia nr 1/2017 z dnia 14. 10.2017  w sprawie warunków korzystania z pomieszczeń usytuowanych na terenie Polskiej Parafii p.w. św. Genowefy przy ulicy 18 rue Claude Lorrain w Paryżu. 

Na terenie oddziału naszej Szkoły przy Parafii działa Komitet Rodzicielski. Działalnośc Komitetu obejmuje sprawy związane z organizacją imprez, uroczystości, wycieczek, zajęć dodatkowych (katechezy), serwowanie posiłków (np. bagietki), mikołajek, kiermaszy, zabaw choinkowych, wycieczek i innych wynikających z bieżących potrzeb. Działalność Rady Rodziców i Komitetu Rodzicielskiego odbywa się na podstawie dobrowolnych składek. Wysokość oraz wyszczególnienie poszczególnych kwot jest co roku podawana do wiadomości wszystkich rodziców przez ich przedstawicieli tj. władze prezydium Rady Rodziców i Komitetu Rodzicielskiego po walnym zebraniu rodziców, na których są wybierane władze reprezentujące ogół rodziców. 

W naszej szkole pracują nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami do nauczania zatrudniani i otrzymujący wynagrodzenie za pracę ze strony Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza. 

Całością spraw uczniowskich w oddziale przy parafii św. Genowefy (druki, legitymacje i inne ) zajmują się wychowawcy danej klasy. 

Osobą upoważnioną przez kierownika Szkoły do załatwiania spraw na miejscu (podania, pomoc przy rekrutacji uczniów i inne) jest pani Małgorzata WASIK- telefon w zakładce Kontakt do Szkoły.

SEKRETRIAT SZKOŁY  znajduje się w siedzibie szkoły - 11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż, pok. 19 II p. 

UWAGA!

Wszelkie wnioski, skargi, uwagi proszę składać osobiście w godzinach pracy szkoły, telefonicznie 01 42 28 66 38  lub mailowo do kierownika szkoły mail: paryż@orpeg.pl 

kierownik szkoły: Konrad Leszczyński

INFORMACJE-SZANOWNI PAŃSTWO , ponownie przypominamy, że świadectwa szkolne wydawane przez szkolne punkty konsultacyjne i szkoły społeczne NIE stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie: 1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, 2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

ZMIANY ORGANIZACYNE W NOWYM ROKU SZKOLNYM

 

 Szkoła mieści się w 2 miejscach -siedziba główna szkoły przy 11-15 rue Lamande oraz klasy przy 18 rue Claude Lorrain (parafia św. Genowefy)

Nasza Szkoła (Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu) jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego: 

  • sześcioletniej szkoły podstawowej
  • trzyletniego gimnazjum
  • trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
  • Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje uzupełniający programy nauczania
    z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. http://www.wlaczpolske.pl/ - zakładka dokumenty programowe. 
     
  • Rok szkolny trwa od września do czerwca. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne. Uczniowie uczęszczają do szkoły w środy,piątki lub w soboty. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole francuskiej gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny.

Kierownik Szkoły: Konrad LESZCZYŃSKI

Kadra Pedagogiczna

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych jest 37 nauczycieli. Do szkoły łącznie uczęszcza blisko 1500 uczniów. Wszyscy nauczyciele posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenia ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach metodycznych organizowanych na miejscu przez dyrekcję szkoły,
a także prowadzonych przez specjalistów przyjeżdżających z Polski. Dokształcają się także na studiach podyplomowych oraz na kursach wakacyjnych w kraju i w systemie online.

      Prowadzimy następujące zajęcia

edukacja wczesnoszkolna,

język polski,

wiedza o Polsce

religia 

Nauka w szkole jest bezpłatna. W szkole działa Rada Rodziców (Lamandé) oraz Komitet Rodzicielski, które organizują wiele zajęć pozaszkolnych, imprez i wycieczek ze zbieranych co roku dobrowolnych składek.

Podręczniki

Podręczniki i ćwiczenia są bezpłatne i wypożyczane ze szkolnej biblioteki-wydawane przez wychowawców klas na poczaąku kolejnego roku szkolnego. Podręczniki i ćwiczenia do nauki religii są zakupywane przez rodziców w Polsce lub poprzez zakup na miejscu (Genowefa)

Warunki przyjmowania uczniów- więcej w zakładce Rekrutacja

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich, przebywających czasowo we Francji. Uczeń przybywający z Polski przyjmowany jest do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Do szkoły przyjmuje się także dzieci mówiące po polsku obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na stałe we Francji, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca do nauki.

Zapisy dzieci do szkoły odbywają się każdego roku w terminie od początku maja do połowy czerwca danego roku.
Co roku na stronie internetowej w zakładce Zapisy do szkoły -zamieszczamy zasady rekrutacji na dany rok oraz wykaz niezbędnych dokumentów  zapisu, które należy złożyć w sekretariacie.

Miejsce nauki oraz dojazd

Zajęcia odbywają się w XVII dzielnicy Paryża przy ulicy Lamandé 11-15 (dojazd metro Rome-linia nr 2  lub metro La Fourche-linia nr 13 ) Autobusy 30, 31, 66. Patrz zakładka Kontakt

Część szkoły znajduje się w XVI dzielnicy Paryża przy ulicy Claude Lorrain 18 (metro Exelmans-linia nr 9) w budynkach należących do Parafii św. Genowefy.