Zapisy 2018/2019- zarządzenie w sprawie rekrutacji

 

Zarządzenie kierownika nr 1/2018 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

i klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Paryżu
 na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

1.       Podstawa prawna:

1)         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

2)         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

3)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),

4. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

5. Zarządzenie kierownika nr 1/2018 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

 Zapisu dokonują osobiście rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku)
w terminie od 09 maja do 16 czerwca 2018 r do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej w:

-sekretariacie szkoły, 11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż wg załączonego terminarza zapisów (tabela poniżej) oraz w:

 - oddziale przy Parafii św. Genowefy (Exelmans) 18 rue Claude Lorrain,  zapisy z upoważnienia kierownika szkoły koordynuje pani Małgorzata Wasik – terminarz zapisów  (tabela poniżej).

2. Zasady rekrutacji:

a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej przyjmuje się:

- dzieci 7 letnie (rocznik 2011), mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

-dzieci 6 letnie (rocznik 2012 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie 01 stycznia-30 czerwca 2012), dzieci mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

b) Przy zapisie dziecka konieczna jest obecność rodzica/opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły w terminach i godzinach dokonywania zapisów (patrz tabela poniżej)

c) Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń.

d) Szkoła nie prowadzi rekrutacji drogą elektroniczną ani korespondencyjną.

e) Szkoła nie udziela informacji indywidualnych o rekrutacji na Facebooku.

3. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie:

a) kwestionariusz zapisu do wypełnienia na miejscu wraz z wymaganymi oświadczeniami.

b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)

c) numer PESEL dziecka

d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu

e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2018) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2018 r.

f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia we wrześniu 2018. 

4.  Godziny i miejsce przyjęć do zapisu:
                                               (szkoła przy 11-15 rue Lamandé XVII dzielnica)

Terminarz zapisów

do klasy I Szkoły Podstawowej

szkoły uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019

(dzieci mówiących po polsku)

Zapisy odbywają się od 09 maja do 16 czerwca 2018r.

w następujące dni: 

 

Miejsce zapisu

 pok.19 –sekretariat II piętro, 11-15 rue Lamandé,

75017 Paryż (metro La Fourche lub metro Rome)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminarz zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej  (oddział przy Parafii św. Genowefy) (przy 18 rue C. Lorrain XVI dzielnica –metro Exelmans) szkoły uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019 (dzieci mówiących po polsku)

                                       Zapisy odbędą się w:

Miejsce zapisu i osoba odpowiedzialna za przyjęcie dokumentów: Parafia św. Genowefy,
18 rue Claude Lorrain, 75016 Paryż, metro Exelmans. Pani Małgorzata WASIK

Przy zapisach na Lamandé ( 75017):

a) formularze zapisu znajdują się  przy stanowisku w budynku na przeciwko wejścia do szkoły z napisem ZAPISY. Tam należy wypełnić w całości formularz przed przyjściem do sekretariatu.b) do sekretariatu każdy wchodzi pojedynczo, osobiście z wypełnionym we wszystkich punktach formularzem zapisu oraz wymaganymi dokumentami.

5. W przypadku braku kompletu dokumentów rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są je dostarczyć do sekretariatu  przed zakończeniem rekrutacji tj. do 16 czerwca b.r.

6. Zapis nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły.  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły. LICZBA  MIEJSC JEST OGRANICZONA. 

7. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły między  26 czerwca a 10 lipca b.r.  telefonicznie lub na miejscu. w  godzinach pracy sekretariatu. 

8. Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r. 

9. W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

10. Rekrutacja dotyczy tylko dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Do pozostałych klas rodzic/opiekun dziecka może złożyć podanie do kierownika z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły. W przypadku zwolnienia się miejsca  rodzic zostanie zaproszony do sekretariatu telefonicznie celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z zapisem  pod koniec sierpnia 2018r.

 

11. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole przy Lamandé (XVII dzielnica) zajęcia dla klas pierwszych szkoły podstawowej będą się odbywały w:

 

środy od godz. 8.40  do godz. 11.55  

BRAK WOLNYCH MIEJSC!      REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

piątki od godz. 16.15 do godz. 19.30 

BRAK WOLNYCH MIEJSC!   REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

soboty od godz. 8.00 do godz. 11.15

 BRAK WOLNYCH MIEJSC!     REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

soboty od godz. 11. 25  do godz. 14.40    BRAK WOLNYCH MIEJSC!  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

 

 Liczba miejsc ograniczona!

W oddziale przy parafii św. Genowefy (Exelmans) zajęcia dla klas pierwszych szkoły podstawowej będą się odbywały w:

 

 

środy od godz. 9.00 do godz. 12.10 

BRAK WOLNYCH MIEJSC! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

środy od godz. 12.30 do godz. 15.45 

BRAK WOLNYCH MIEJSC! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

soboty od godz. 8.15 do godz. 11.35 BRAK WOLNYCH MIEJSC! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 Liczba miejsc ograniczona!

12. Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości:

-w gablocie zewnętrznej szkoły

-tablicy wewnętrznej szkoły

-stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl w zakładce ZAPISY DO SZKOŁY

-portalu społecznościowym Facebook (informacje o rozpoczeciu rekrutacji)                                                                                                                                               Kierownik Szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                 (-) Konrad Leszczyński