Zapisy 2019/2020- zarządzenie w sprawie rekrutacji

 

 Zarządzenie kierownika nr 1/2019 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

  

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

i klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP (od 1 września 2019 Szkoła Polska)
w Paryżu
 na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

1.       Podstawa prawna:

1)         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

2)         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

3)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),

4. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

5. Zarządzenie kierownika nr 1/2019 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

 Zapisu dokonują osobiście rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku)
w terminie od 08 maja 2019 do 15 czerwca 2019 r do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej w:

-sekretariacie szkoły, 11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż wg załączonego harmonogramu zapisów (tabela poniżej) oraz w:

 - przy Parafii św. Genowefy (Exelmans) 75016 Paryż, 18 rue Claude Lorrain,  zapisy z upoważnienia kierownika szkoły koordynuje specjalista -pani Małgorzata Wasik – harmonogram zapisów  (tabela poniżej).

2. Zasady rekrutacji:

a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

- dzieci 7 letnie (rocznik 2012), mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

-W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC TAKŻE dzieci 6 letnie (rocznik 2013 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie 01 stycznia-30 czerwca 2013), dzieci mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

b) Przy zapisie dziecka konieczna jest obecność rodzica/opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły w terminach i godzinach dokonywania zapisów (patrz tabela poniżej)

c) Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń.

d) Szkoła nie prowadzi rekrutacji drogą elektroniczną ani korespondencyjną.

e) Szkoła nie udziela informacji indywidualnych o rekrutacji na Facebooku.

3. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie:

a) kwestionariusz zapisu do wypełnienia na miejscu wraz z wymaganymi oświadczeniami.

b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)

c) numer PESEL dziecka

d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu

e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2019) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2019 r.

f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia we wrześniu 2019. 

4.  Godziny i miejsce przyjęć do zapisu:
                                                                                 (szkoła przy 11-15 rue Lamandé XVII dzielnica)

Harmonogram zapisów

do klasy I Szkoły Podstawowej

szkoły uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020

(dzieci mówiących po polsku)

Zapisy odbywają się od 08 maja do 15 czerwca 2019r.

w następujące dni:  
Miejsce zapisu

 pok.19 –sekretariat II piętro, 11-15 rue Lamandé,

75017 Paryż (metro La Fourche lub metro Rome)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przy zapisach na Lamandé ( 75017):

a) formularze-kwestionariusze  zapisu znajdują się  przy stanowisku w budynku na przeciwko wejścia do szkoły z napisem ZAPISY. Tam należy wypełnić w całości formularz wraz z oświadczeniami przed przyjściem do sekretariatu.

b) do sekretariatu każdy wchodzi pojedynczo, osobiście z wypełnionym we wszystkich punktach formularzem zapisu oraz wymaganymi dokumentami

5. W przypadku braku kompletu dokumentów rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są je dostarczyć do sekretariatu  przed zakończeniem rekrutacji tj. do 15 czerwca b.r.

6. Zapis nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły.  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły. LICZBA  MIEJSC JEST OGRANICZONA. 

7. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły między  26 czerwca a 30 czerwca b.r.  telefonicznie lub na miejscu. w  godzinach pracy sekretariatu. 

8. Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r. 

9. W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

10. Rekrutacja dotyczy tylko dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Uczniowie kandydujący do klasy I liceum ogólnokształcacego są rekrutowani tylko spośrod obecnych uczniów naszej szkoły. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego składają wszystkie dokumenty określone w niniejszym zarządzeniu bezpośrednio do sekratariatu szkoły do 15 czerwca 2019 r. Do pozostałych klas rodzic/opiekun dziecka może złożyć podanie do kierownika z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły. W przypadku zwolnienia się miejsca  rodzic zostanie zaproszony do sekretariatu telefonicznie celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z zapisem  pod koniec sierpnia 2019r.

 

11. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole przy Lamandé (XVII dzielnica) zajęcia dla klas pierwszych szkoły podstawowej są planowane w:

środy od godz. 8.40  do godz. 11.55  już brak wolnych miejsc

piątki od godz. 16.15 do godz. 19.30 

soboty od godz. 8.00 do godz. 11.15   już brak wolnych miejsc

 w soboty od godz. 11. 25  do godz. 14.40  

 już brak wolnych miejsc

 Liczba miejsc ograniczona!

12. Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości:

-w gablocie zewnętrznej szkoły

-tablicy wewnętrznej szkoły

-stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl w zakładce ZAPISY DO SZKOŁY

-portalu społecznościowym Facebook (informacje o rozpoczeciu rekrutacji)                                                                                                                                               

     Kierownik Szkoły

 (-) Konrad Leszczyński 

Paryż, 7 kwietnia 2019 r