Zapisy 2019/2020- zarządzenie w sprawie rekrutacji

 

 Zarządzenie kierownika nr 1/2019 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

  

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

i klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP (od 1 września 2019 Szkoła Polska)
w Paryżu
 na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

1.       Podstawa prawna:

1)         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

2)         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

3)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),

4. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

5. Zarządzenie kierownika nr 1/2019 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

 Zapisu dokonują osobiście rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku)
w terminie od 08 maja 2019 do 15 czerwca 2019 r do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej w:

-sekretariacie szkoły, 11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż wg załączonego harmonogramu zapisów (tabela poniżej) oraz w:

 - przy Parafii św. Genowefy (Exelmans) 75016 Paryż, 18 rue Claude Lorrain,  zapisy z upoważnienia kierownika szkoły koordynuje specjalista -pani Małgorzata Wasik – harmonogram zapisów  (tabela poniżej).

2. Zasady rekrutacji:

a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

- dzieci 7 letnie (rocznik 2012), mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

-W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC TAKŻE dzieci 6 letnie (rocznik 2013 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie 01 stycznia-30 czerwca 2013), dzieci mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

b) Przy zapisie dziecka konieczna jest obecność rodzica/opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły w terminach i godzinach dokonywania zapisów (patrz tabela poniżej)

c) Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń.

d) Szkoła nie prowadzi rekrutacji drogą elektroniczną ani korespondencyjną.

e) Szkoła nie udziela informacji indywidualnych o rekrutacji na Facebooku.

3. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie:

a) kwestionariusz zapisu do wypełnienia na miejscu wraz z wymaganymi oświadczeniami.

b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)

c) numer PESEL dziecka

d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu

e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2019) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2019 r.

f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia we wrześniu 2019. 

4.  Godziny i miejsce przyjęć do zapisu:
                                                                                 (szkoła przy 11-15 rue Lamandé XVII dzielnica)

Harmonogram zapisów

do klasy I Szkoły Podstawowej

szkoły uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020

(dzieci mówiących po polsku)

Zapisy odbywają się od 08 maja do 15 czerwca 2019r.

w następujące dni:  
Miejsce zapisu

 pok.19 –sekretariat II piętro, 11-15 rue Lamandé,

75017 Paryż (metro La Fourche lub metro Rome)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Harmonogram zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej  (przy Parafii św. Genowefy) (przy 18 rue C. Lorrain XVI dzielnica –metro Exelmans) szkoły uzupełniającej
na rok szkolny
2019/2020 (dzieci mówiących po polsku)

                                         Zapisy odbędą się w:

Miejsce zapisu i osoba odpowiedzialna za przyjęcie dokumentów: Parafia św. Genowefy,
18 rue Claude Lorrain, 75016 Paryż, metro Exelmans. Pani Małgorzata WASIK

Przy zapisach na Lamandé ( 75017):

a) formularze-kwestionariusze  zapisu znajdują się  przy stanowisku w budynku na przeciwko wejścia do szkoły z napisem ZAPISY. Tam należy wypełnić w całości formularz wraz z oświadczeniami przed przyjściem do sekretariatu.

b) do sekretariatu każdy wchodzi pojedynczo, osobiście z wypełnionym we wszystkich punktach formularzem zapisu oraz wymaganymi dokumentami

5. W przypadku braku kompletu dokumentów rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są je dostarczyć do sekretariatu  przed zakończeniem rekrutacji tj. do 15 czerwca b.r.

6. Zapis nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły.  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły. LICZBA  MIEJSC JEST OGRANICZONA. 

7. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły między  26 czerwca a 30 czerwca b.r.  telefonicznie lub na miejscu. w  godzinach pracy sekretariatu. 

8. Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r. 

9. W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

10. Rekrutacja dotyczy tylko dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Uczniowie kandydujący do klasy I liceum ogólnokształcacego są rekrutowani tylko spośrod obecnych uczniów naszej szkoły. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego składają wszystkie dokumenty określone w niniejszym zarządzeniu bezpośrednio do sekratariatu szkoły do 15 czerwca 2019 r. Do pozostałych klas rodzic/opiekun dziecka może złożyć podanie do kierownika z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły. W przypadku zwolnienia się miejsca  rodzic zostanie zaproszony do sekretariatu telefonicznie celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z zapisem  pod koniec sierpnia 2019r.

 

11. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole przy Lamandé (XVII dzielnica) zajęcia dla klas pierwszych szkoły podstawowej są planowane w:

środy od godz. 8.40  do godz. 11.55  już brak wolnych miejsc

piątki od godz. 16.15 do godz. 19.30 

soboty od godz. 8.00 do godz. 11.15   już brak wolnych miejsc

 w soboty od godz. 11. 25  do godz. 14.40  

 już brak wolnych miejsc

 Liczba miejsc ograniczona!

Przy parafii św. Genowefy (Exelmans) XVI dzielnica, metro Exelmans zajęcia dla klas pierwszych szkoły podstawowej są planowane w:

środy od godz. 9.00 do godz. 12.10

soboty od godz. 8.15 do godz. 11.35 już brak wolnych miejsc

 Liczba miejsc ograniczona!

12. Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości:

-w gablocie zewnętrznej szkoły

-tablicy wewnętrznej szkoły

-stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl w zakładce ZAPISY DO SZKOŁY

-portalu społecznościowym Facebook (informacje o rozpoczeciu rekrutacji)                                                                                                                                               

     Kierownik Szkoły

 (-) Konrad Leszczyński 

Paryż, 7 kwietnia 2019 r